Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: RK+MK, s.r.o.,Priechod 130, 97611 ,okr. B. Bystrica IČO: 43946160

Tretia strana kuriérska spoločnosť:

TOPTRANS , Sládkovičova 71/A 974 05 Banská Bystrica

Politika používania cookies

Naša internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies.
Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Využívaním našich internetových stránok súhlasíte s využívaním technológie cookies. Pri prechádzaní  www.sporakynadrevo.sk, www.rkmk.sk, https://www.rizzolicucine.it/sk/ - umiestnime vo vašom internetovom prehliadači reklamné súbory cookies, takže môžeme porozumieť tomu, čo vás zaujíma.
RK+MK spol. sr.o. . môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti vsúlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Ako  používame súbory cookies

Pri využití služieb a produktov Smartsupp môžu byť uložené dočasné súbory, tzv. "Cookies", ktoré môžu obsahovať údaje na identifikáciu návštevníka. V cookies nie sú uložené žiadne osobné údaje.

Práva dotknutej osoby

Zákon o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutým osobám (dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú) kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a to v podobe tzv. práv dotknutých osôb.

Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Vo veci otázok ochrany vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-mailovej adresy maria.kmetova@rkmk.sk .

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ku ktorým objednávateľ na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom umožní poskytovateľovi prístup, a to najmä tak, že žiadnu dôvernú informáciu nerozšíri a neposkytne tretej strane, s výnimkou tretích strán, ktoré sa podieľajú na poskytovaní služieb objednávateľom.

Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje, že dôverné informácie objednávateľa nepoužije v rozpore s ich účelom ani účelom ich poskytnutia vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb. Poskytovateľ sa zaväzuje prijať a udržovať také interné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k dôverným informáciám objednávateľa, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich akémukoľvek spracovaniu, rovnako ako k inému zneužitiu neoprávnenou osobou.
V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis . Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, v platnom a účinnom znení.
Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu, úplne odstránenie osobných údajov a ďalších zákonných práv nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov .

 

Informačná povinnosť GDPR zákazníci

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov zákazníkom/klientom
podľa čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Pravidlá spracúvania osobných údajov

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Predávajúci RK+MK, s.r.o.  informuje kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá osoba") o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie") a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ") uvedením  nižšie uvedených informácií.

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje predávajúceho:
  Predávajúce: RK+MK, s.r.o.,  Priechod 130 , 976 11 Priechod , okres Banská Bystrica , IČO: 43946160 , DIČ : 2022590526 Zapísaná na Okresnom súde Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Číslo vložky: 14680/S, v zastúpený: Radoslav Kmeť – konateľ, Mária Kmeťová - predajca
  Emailová adresa: maria.kmetova@rkmk.sk
  Telefónne číslo: +421964335
 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
  Zodpovedná osoba: Radoslav Kmeť  – konateľ, Mária Kmeťová – predajca
 3. Účel spracúvania osobných údajov:
  Účelom je uzatvorenie kúpnej zmluvy , objednávky  a predzmluvné vzťahy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy , objednávky
 4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  • Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, objednávky , ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
  Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu a záujemcovi o kúpu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov, objednávky  a uzatvorenia kúpnej zmluvy.
  • Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu
  Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností.
 5. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
  Zadanie dopytu  alebo objednávky cez objednávkový systém internetových obchodov
  www.sporakynadrevo.sk , https://www.rizzolicucine.it/sk/
 6. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:
  Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:
  Externý účtovník, Prepravca, Dodávateľ (pre účely vybavenia reklamácie)
  Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:
  Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.
 7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny
  Prenos osobných údajov je na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa na základe objednávky a následného dodania tovaru občanom tretích krajín EU, Českej republiky, Maďarskej republiky.
 8. Doba uchovávania osobných údajov
  Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.
 9. Práva dotknutej osoby
  Dotknutá osoba má právo:
  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
  • na opravu osobných údajov
  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • namietať spracúvanie osobných údajov
  • na prenosnosť osobných údajov
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ
  Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom e-mailu maria.kmetova@rkmk.sk , telefónne čísle +421905964335, alebo písomne na poštovú adresu sídla predajcu. Predajca reaguje na  žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.
 10. Zákonná alebo zmluvná požiadavka
  Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v týchto pravidlách, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu,  objednať tovar o ktorý kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy , objednávky pre predávajúceho a kupujúceho.